Bewoners van verpleeghuizen en bewoners van instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg met chronische psychiatrische aandoeningen kenmerken zich vooral door het gelijktijdig voorkomen van problematiek op meerdere leefgebieden.

Onder andere sociaal isolement en gedragsproblemen zijn bij beide groepen veel voorkomend. Meer dan 90 experts benoemen ook de verscheidenheid aan problematiek onder deze doelgroepen. Dit blijkt uit de eerste publicatie van het project Kennisinfrastructuur over sectoren heen van het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS.

Kennisbundeling tussen sectoren voor een betere kwaliteit van leven
Het onderzoek richt zich op samenwerking tussen de verpleeghuiszorg, de zorg in wooninstellingen voor verstandelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg voor de doelgroepen: gerontopsychiatrie en mensen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problematiek. Doel van dit onderzoek is te komen tot aanbevelingen voor een betere kennisinfrastructuur. Zodat de kennis, expertise, competenties en vaardigheden vanuit de sectoren verpleging en verzorging, de geestelijk gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg optimaal worden gedeeld en toegepast. Om daarmee een betere kwaliteit van leven voor deze specifieke doelgroep mogelijk te maken.

De beschrijving en afbakening van de doelgroepen kwam tot stand door middel van een Delphi-studie. Op basis van literatuuronderzoek werd een longlist opgesteld met mogelijke kenmerken op verschillende leefgebieden. Twee groepen van in totaal 90 experts kwamen tot consensus over de veel voorkomende kenmerken en problematieken bij de twee doelgroepen. Dit is een eerste stap om te komen tot gerichte aanbevelingen voor een betere kennisinfrastructuur en samenwerking.

Waken voor stereotypering omdat de diversiteit groter is
De experts geven als aandachtspunt mee dat gewaakt moet worden voor stereoptypering omdat de onderlinge diversiteit binnen de doelgroepen groter is dan de overeenkomsten. Om de vervolgstappen in het onderzoek en in de praktijk te kunnen zetten is een heldere beschrijving en afbakening van de doelgroepen noodzakelijk. De volgende stap in het onderzoek is een enquête naar de omvang van de doelgroepen en naar de mate van samenwerking tussen de sectoren.

Dit jaar ontvangen alle verpleeghuizen en wooninstellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg een uitnodiging om deel te nemen aan deze omvangsbepaling. Naast de enquête zullen er interviews worden gehouden met onder andere bestuurders, managers, verpleegkundigen en behandelaars bij verpleeghuizen en VG-instellingen om de huidige praktijk van kennisdeling en samenwerking in beeld te brengen en samen een vernieuwende aanpak omtrent kennisdeling en samenwerking tussen de sectoren te bevorderen. Aan het onderzoek zijn per doelgroep een klankbordgroep van stakeholders en een platform van zorgaanbieders uit de VV, VG en GGZ gekoppeld.

Product
Doelgroep definitie ter beschrijving van bewoners met gerontopsychiatrie in het verpleeghuis en bewoners in een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg met psychiatrische problematiek
Resultaten van een Delphi-studie · 2020

Meer over dit thema
Kennisinfrastructuur verbeteren

Meer informatie
Neem dan contact op met Ankie Lempens van het Trimbos-Instituut

Vorig artikelGratis online hulp bij eenzaamheid door corona
Volgend artikelVoordelen die meditatie voor kinderen kan hebben